สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14980  
Feb 2022 15379  
Mar 2022 17817  
Apr 2022 15688  
May 2022 14971  
Jun 2022 14856  
Jul 2022 14865  
Aug 2022 14071  
Sep 2022 13386  
Oct 2022 14401  
Nov 2022 13527  
Dec 2022 1301